Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2018

crystallove
2353 b300 500
crystallove

March 14 2018

crystallove
9757 a0ec
Reposted fromsohryu sohryu viasaileach saileach
crystallove
crystallove
Reposted fromFlau Flau viasaileach saileach
crystallove
crystallove
3473 4a90 500
Reposted frommangoe mangoe viasaileach saileach
crystallove
2785 bbf3 500
Reposted fromNekoii Nekoii viasaileach saileach
crystallove
crystallove
Reposted fromFlau Flau viaheroinee heroinee
crystallove
4304 7b0e
Reposted fromkarahippie karahippie viaheroinee heroinee
crystallove
Jestem zdania, że jeżeli gówno wiesz to się nie odzywasz.
— Winter Princess (via omg-forbidden-tempts-more)
Reposted fromdivi divi viaheroinee heroinee

October 05 2017

crystallove
9207 92b3 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaLaColie LaColie

July 05 2015

crystallove
3542 b95c 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viainspirations inspirations
crystallove
5602 5e77
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainspirations inspirations
crystallove
6204 9e3f
Reposted fromslodziak slodziak viainspirations inspirations
crystallove
Zbiegi okoliczności nie istnieją. Na świecie są miliony ludzi i duchy dopilnują, żebyś większości z nich nigdy nie musiał spotykać. Ale z kilkoma osobami jesteś związany i duchy będą krzyżować wasze drogi, tak je plącząc, aż wreszcie się połączą.
— Jodi Picoult – "Jak z obrazka"
crystallove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl