Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

5411 7eea 500
Reposted fromamatore amatore viaanaljewelry analjewelry
crystallove
crystallove
9767 f4fd
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaheroine88 heroine88
8627 b514
Reposted fromamatore amatore viamypornstars mypornstars
3138 5237
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viamypornstars mypornstars
4321 b026
Reposted fromNSFWorld NSFWorld vianinjaseksu ninjaseksu
crystallove
9138 6143 500
Reposted fromDavyJones DavyJones vianinjaseksu ninjaseksu
crystallove
4567 61a9 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaQOH1984 QOH1984
crystallove
7433 4733
crystallove
7432 7eb4 500
crystallove
7431 1a00
crystallove
7430 1d21

July 01 2015

crystallove
crystallove
Mało kocha ten, kto potrafi wyrazić słowami, jak bardzo kocha
— Dante Alighieri
crystallove
crystallove
2255 312d
Reposted fromsomethingfromheart somethingfromheart
crystallove
crystallove
Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.
— Piotr C.
crystallove
crystallove

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl